LOADING

Type to search

Sin categoría

Bases Legals Sorteig Lot de Llibres Octubre 2022

Share

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ DEL MES D’OCTUBRE DEL 2022

1.- COL·LECTIU ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ

El col·lectiu Onada Feminista organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit autonòmic, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el 12 d’octubre, des del moment en què s’anunciï el sorteig a les xarxes socials d’ @onadafeminista, i finalitzarà el dia 19 d’octubre a les 23h59.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya.
  • Només podran participar aquells que segueixin les instruccions de participació que s’exposen a continuació.

La mecànica de la Promoció consisteix en:

  • Seguir el perfil @onadafeminista a Instagram.
  • Fer m’agrada i comentar la publicació d’@onadafeminista que contingui la Promoció, esmentant a altres dos perfils reals i de persones diferents.
  • En cas de voler participar doblement, compartir la publicació que contingui la Promoció en una història d’Instagram, etiquetant a @onadafeminista 
  • En cas que es tingui un perfil d’Instagram privat, caldrà enviar per missatge privat al perfil d’@onadafeminista una captura de pantalla de la publicació a les històries d’Instagram, mencionant a @onadafeminista, tal com es detalla a l’apartat anterior 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 1 guanyador i 1 suplent l’endemà del tancament del sorteig.

La selecció del guanyador i el suplent es realitzarà de manera aleatòria a través de la plataforma https://app-sorteos.com/es, que és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig, que és inalterable per part de l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

El guanyador obtindrà com a premi el producte corresponent a la publicació de @onadafeminista que contingui la Promoció. En el cas del mes d’octubre de 2022, es tracta d’un lot de llibres. 

5.- LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les presents Bases, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: les col·laboradores habituals d’Onada Feminista, en qualsevol dels seus equips de treball.

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser intercanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

Onada Feminista es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. Onada Feminista es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris i/o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no s’assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d’ Onada Feminista i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

8.- INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram pel que els Participants alliberen aquesta plataforma de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d’aquesta.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Onada Feminista es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les dades personals dels Participants a la Promoció. Per tant, la informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.

L’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

– Fer l’enviament del lot de llibres a l’adreça corresponent 

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Onada Feminista, qualsevol modificació d’aquestes. Onada Feminista es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a Onada Feminista de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça d’email redaccio@onadafeminista.cat indicant, el motiu de la seva petició.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

10.- CANVIS

Onada Feminista es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola.

Tags: